นิมิตรเกียรติไกล ห., และ โพธารส ต. “อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งจากเศษกล้วยกรอบและข้าวแต๋น”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, น. 208-15, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249241.