โพธารส ต., และ นิมิตรเกียรติไกล ห. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลารมควันจากปลาเบ็ดเตล็ดที่จับได้จากกว๊านพะเยา”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, น. 216-2, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249242.