สายรวมญาติ ร., สุริวงษ์ ว., อินริราย พ., และ สัมฤทธิ์ ธ. “การออกแบบและสร้างแพปลูกพืชลอยน้ำด้วยผักตบชวา”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, น. 227-33, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249245.