อินสําราญ Y., จันทร์สว่าง N., ศรีวงษา J., รื่นเรืองฤทธิ์ P., และ อัญญะโพธิ์ M. “ความหลากหลายและเครื่องหมายพันธุกรรมในการจําแนกเห็ดกินได้”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, น. 253-67, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249248.