ฐานเจริญ ก., สําโรงพล จ., แก่นนาคํา พ., และ บุญลิตร พ. “การคัดเลือกยีสต์ที่มีความทนต่อแรงกดดันและการแปรผันอุณหภูมิต่อการผลิตเอทานอลโดยใช้ น้ำอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, น. 268-82, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249249.