จิตจักร อ., นครพันธุ์ ส., บุระคํา พ., และ บุตรศรีจันทร์ อ. “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวไทย”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, น. 283-97, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249251.