ญารักษา น., แก้วตา ช. ., มากดี ศ. ., และ สาธุพันธ์ ธ. . “ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดในการฆ่าเชื้อโรค”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 18, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 41-48, doi:10.14456/paj.2021.19.