ธีรการุณวงศ์ พ., สรรพ่อค้า พ. ., หัตถโกศล ฉ., และ เลาหกุลจิตต์ ณ. “ผลของความเข้มข้นเอนไซม์ฟลาโวไซม์และเวลาย่อยสลายต่อสมบัติทางเคมี – กายภาพ ของโปรตีน ไฮโดรไลเซทจากกากถั่วดาวอินคา”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 18, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 69-79, doi:10.14456/paj.2021.23.