หงส์ทองคำจตุพร, และ พรมวงศ์รชยา. “การขยายพันธุ์ในหลอดแก้วของกล้วยไม้กะเรกะร่อน (Cymbidium loifolium (L.) Sw.) กล้วยไม้ป่าใกล้สูญพันธุ์ในกลุ่มป่าชุมชน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14, no. 2 (มกราคม 28, 2021): 146-154. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248794.