งานวิจัยเรื่องปัญหาการลาออกกลางคันของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

Authors

  • ณัฏฐณิชา พรรณรัตน์
  • กรัสไนย หวังรังสิมากุล
  • มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ

Abstract

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ คือ 1 ) เพื่อหาคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขที่มีผลต่อการกำหนดความหมายและกำหนดปัญหาการลาออกลางคันของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา 2 ) เพื่อศึกษาสภาพการลาออกกลางคันและการดำรงอยู่ของการลาออกกลางคันของเยาวชน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลในลักษณะเชิงพื้นที่ประกอบกับสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ คือ ลักษณะชุมชนเมืองการศึกษาปรากฏการณ์การลาออกกลางคันนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ( Qualitative Research ) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตีความ การให้ความหมายต่อการลาออกกลางคันของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ทั้งในปรากฏการณ์สาเหตุการตัดสินใจลาออกกลางคันและการให้ผู้อื่นยอมรับความหมายและระเบียบแบบแผนนี้อย่างไรโดยนำเอกสารรายงานการวิจัยและประสบการณ์จริงของคนในชุมชนมาใช้ในการวิเคราะห์
 ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุโดยรวมของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาชุมชนเมืองประสบปัญหาที่มีผลต่อการศึกษาต่อ คือ ครอบครัวไม่มีรายได้เพียงพอสำหรับการส่งเสียเลี้ยงดูให้สมาชิกในครอบครัวได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเนื่องจากผู้ปกครองของเยาวชนประสบปัญหาว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อครอบครัวของเยาวชนและส่งต่อไปยังเยาวชนทำให้ต้องตัดสินใจลาออกจากการเรียนเพื่อมาทำงานช่วยเหลือครอบครัว สภาพการลาออกกลางคันและการดำรงอยู่ในสังคมของเยาวชน พบว่า ส่วนใหญ่ลาออกมาแล้วจะทำงานช่วยเหลือครอบครัว ลักษณะงานจะเป็นงานประมง รับจ้างทั่วไป ทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อหาคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขที่มีผลต่อการกำหนดปัญหาการลาออกกลางคันของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา มีสาเหตุเกิดขึ้นจากเหตุผลความจำเป็นของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นแรงผลักดันทำให้เขาเหล่านั้นต้องตัดสินใจลาออกจากการเรียนกลางคัน การศึกษานี้จะไม่มองปัญหาการลาออกกลางคันในด้านลบเพียงด้านเดียวแต่จะมองสภาพปัญหาตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจในสิทธิความเป็นมนุษย์
คำสำคัญ : การลาออกกลางคัน ทุนการศึกษา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

พรรณรัตน์ ณ., หวังรังสิมากุล ก., & พิพัฒน์เพ็ญ ม. (2011). งานวิจัยเรื่องปัญหาการลาออกกลางคันของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53648

Issue

Section

บทความวิจัย