[1]
มะเจะแน ว. 2011. “เรือกอและจำลอง” ธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน. Princess of Naradhiwas University Journal. 1, 3 (Sep. 2011).