[1]
ผลบุญ ส., ภิญโญศุภสิทธิ์ ก. and ยงณรงค์เดชกุล ณ. 2011. กรณีศึกษาการปรับตัวทางสังคมของผู้ต้องขังชายที่มีพฤติกรรมเลียนแบบเพศตรงข้ามด้วยการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีเกสตัลท์. Princess of Naradhiwas University Journal. 2, 3 (Sep. 2011).