[1]
หวังสวัสดิ์ ธ., ภาคธูป ม. and ไชยมงคล น. 2011. ความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย. Princess of Naradhiwas University Journal. 3, 1 (Sep. 2011).