[1]
ทองกาวแก้ว ว. 2011. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดยะลา. Princess of Naradhiwas University Journal. 3, 1 (Sep. 2011).