[1]
ปุญญโสพรรณ อ., เพิงมาก ผ. and ทองตำลึง จ. 2011. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทองในตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Princess of Naradhiwas University Journal. 3, 1 (Sep. 2011).