[1]
ศรีญาณลักษณ์ ท., ปุญญโสพรรณ อ. and ศรีแก้ว ไ. 2011. การดูแลแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. Princess of Naradhiwas University Journal. 3, 1 (Sep. 2011).