[1]
วานิยะพันธุ์ ล. and เวชประสิทธิ์ ร. 2011. สิ่งเร้าความเครียด ความเครียด และการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยนอก ขณะรอผ่าตัดเล็ก ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. Princess of Naradhiwas University Journal. 3, 1 (Sep. 2011).