[1]
ศรียะศักดิ์ อ., เกตุอินทร์ ว., แสงอาทิตย์ ส. and ฉิ่งเล็ก ว. 2011. การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง “ อุทกเศียร(Hydrocephalus)” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3. Princess of Naradhiwas University Journal. 3, 1 (Sep. 2011).