[1]
ศิริพันธุ์ ศ. and ศรีสวัสดิ์ ย. 2011. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก. Princess of Naradhiwas University Journal. 3, 1 (Sep. 2011).