[1]
แดงสุวรรณ ก., ฟองสุวรรณ ช., กาเซ็ง ซ., ศรีชัย เ., จีนคง เ., มะแซะ เ. and วรรณสกล อ. 2012. การรับรู้ข้อมูลของญาติผู้มารับบริการที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์. Princess of Naradhiwas University Journal. 4, 2 (May 2012).