[1]
ไชยพันธุ์ ไ. and เต้พันธ์ ณ. 2012. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหา เป็นตัวแปรส่งผ่าน. Princess of Naradhiwas University Journal. 4, 2 (May 2012).