[1]
จิระแพทย์ จ. and แก้วฉาย ส. 2012. ศึกษาความเข้าใจการเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์. Princess of Naradhiwas University Journal. 4, 3 (Oct. 2012).