[1]
น้อยทับทิม ม. and สุขขจรวงษ์ ก. 2013. การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหาร. Princess of Naradhiwas University Journal. 5, 4 (Nov. 2013).