[1]
ลิ้มเจริญ ส. 2014. ผลของระดับอาหารข้น และรูปแบบอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิต และต้นทุนการผลิตของโคขุน. Princess of Naradhiwas University Journal. 6, 1 (Jan. 2014).