[1]
ศิริพันธุ์ ศ. and ส่งวัฒนา ป. 2014. วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีของ แคมพินฮา-บาโคท. Princess of Naradhiwas University Journal. 6, 1 (Jan. 2014).