[1]
สุทธิยาพิวัฒน์ ส. 2016. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC. Princess of Naradhiwas University Journal. 8, 3 (Aug. 2016), 89–98.