[1]
ศิริพันธุ์ ศ. 2011. บทบรรณาธิการ. Princess of Naradhiwas University Journal. 3, 1 (Sep. 2011).