(1)
มะเซ็ง อ. ผลกระทบของกำลังอัดคอนกรีตในระยะเวลาก่อตัวช่วงสุดท้าย. Pnu Sci J 2011, 1.