(1)
มะเจะแน ว. “เรือกอและจำลอง” ธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน. Pnu Sci J 2011, 1.