(1)
ผลบุญ ส.; ภิญโญศุภสิทธิ์ ก.; ยงณรงค์เดชกุล ณ. กรณีศึกษาการปรับตัวทางสังคมของผู้ต้องขังชายที่มีพฤติกรรมเลียนแบบเพศตรงข้ามด้วยการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีเกสตัลท์. Pnu Sci J 2011, 2.