(1)
หวังสวัสดิ์ ธ.; ภาคธูป ม.; ไชยมงคล น. ความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย. Pnu Sci J 2011, 3.