(1)
ทองกาวแก้ว ว. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดยะลา. Pnu Sci J 2011, 3.