(1)
ปุญญโสพรรณ อ.; เพิงมาก ผ.; ทองตำลึง จ. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทองในตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Pnu Sci J 2011, 3.