(1)
ศรีญาณลักษณ์ ท.; ปุญญโสพรรณ อ.; ศรีแก้ว ไ. การดูแลแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. Pnu Sci J 2011, 3.