(1)
วานิยะพันธุ์ ล.; เวชประสิทธิ์ ร. สิ่งเร้าความเครียด ความเครียด และการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยนอก ขณะรอผ่าตัดเล็ก ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. Pnu Sci J 2011, 3.