(1)
ศรียะศักดิ์ อ.; เกตุอินทร์ ว.; แสงอาทิตย์ ส.; ฉิ่งเล็ก ว. การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง “ อุทกเศียร(Hydrocephalus)” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3. Pnu Sci J 2011, 3.