(1)
ศิริพันธุ์ ศ.; ศรีสวัสดิ์ ย. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก. Pnu Sci J 2011, 3.