(1)
ไชยพันธุ์ ส. ดอกไม้แห่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนา. Pnu Sci J 2011, 3.