(1)
จุ้ยชุม เ. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) : อีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการ. Pnu Sci J 2011, 3.