(1)
พรหมชัย ส. เครื่องวัดไฟฟ้าดาร์สันวาร์มิเตอร์. Pnu Sci J 2011, 3.