(1)
เวียงนิล อ.; วาสนสมสิทธิ์ ป. การศึกษาการทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ. Pnu Sci J 2011, 4.