(1)
น้อยทับทิม ม.; สุขขจรวงษ์ ก. การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหาร. Pnu Sci J 2013, 5.