(1)
ลิ้มเจริญ ส. ผลของระดับอาหารข้น และรูปแบบอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิต และต้นทุนการผลิตของโคขุน. Pnu Sci J 2014, 6.