(1)
ศิริพันธุ์ ศ.; ส่งวัฒนา ป. วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีของ แคมพินฮา-บาโคท. Pnu Sci J 2014, 6.