(1)
สุทธิยาพิวัฒน์ ส. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC. Pnu Sci J 2016, 8, 89-98.