(1)
สุทธิยาพิวัฒน์ส. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC. Pnu Sci J 1, 8, 89-98.