สือแม ซ. (2011). เกษตรเที่ยวออสเตรเลีย. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53631