มะเจะแน ว. (2011). “เรือกอและจำลอง” ธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53650