จันทรเดิม ส. (2011). การสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์. Princess of Naradhiwas University Journal, 2(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53661