อรุณแสง ร., & บรมธนรัตน์ ช. (2011). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ภาระงานและความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53690