ศรีญาณลักษณ์ ท., ปุญญโสพรรณ อ., & ศรีแก้ว ไ. (2011). การดูแลแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53692